Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 www.baranyfogado.com

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldal és Felhasználó által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Bárány Fogadó Kft.) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ / ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Bárány Fogadó Kft.

Székhely:7400 Kaposvár, Erdősor u. 2/B.

Telephely: 7400 Kaposvár, Városház u. 4.
Adószám: 23555769-2-14

A szolgáltató elérhetősége:

tel.:82/527-600, 30/916-4755

email: baranyfogado@gmail.com

 

  1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen tájékoztató esetében a Szolgáltató);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 

III. ADATKEZELÉS

 

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Alkalmazásra kerülő jogszabályok:

  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (továbbiakban: Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR);
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.);
  • A számvitelről 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználók számára átláthatóan kezeljük.

A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.

A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók.

 

Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE

 

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli:

  • Érkezéskor, a Bejelentőlapon megadott adatok: név, születési hely és idő, állandó lakcím, nem, állampolgárság, esetleg igazolványszám, e-mail cím, telefonszám, érkezés dátuma, távozás dátuma, érkező személyek száma.

Cookiek-k (sütik)

Amikor Ön a gdpr.info.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül 

 

 

 

 

 

Adatok kezelésének fizikai helye:

Bárány Fogadó Kft. 7400 Kaposvár, Városház u. 4.

Adószám: 23555769-2-14, Cégjegyzékszám: 01-09-311946

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

  1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtása, szobafoglalás, ennek keretében különösen: a Felhasználó ajánlatkérése, foglalása, kapcsolat felvétele, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a számviteli kötelezettségek teljesítése és a Szolgáltató egyéb jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése.

A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki, harmadik félnek nem továbbítja, kivéve a kötelezően előírt adatszolgáltatás.(Pl. vendégnyilvántartó könyv, statisztikai adatlap, számlatömb, nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ.)

 

  1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

 

A Szolgáltató a személyes adatokat, azok törléséig kezeli.

A Felhasználó a baranyfogado@gmail.com email címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai módosítását vagy törlését a Szolgáltatótól.

A Felhasználó tiltakozhat, személyes adatainak kezelése ellen a baranyfogado@gmail.com email címre küldött elektronikus levél útján,

A Felhasználó kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Szolgáltató ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt törvény vagy más jogszabály írja elő.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét.

A Szolgáltató a törvényben meghatározott, kötelezően megadott személyes adatokat 8 évig őrzi meg. (Például: vendégkönyv, számlatömb.)

A Felhasználó tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól, személyes adatai kezeléséről a baranyfogado@gmail.com címről. Szolgáltató ezt köteles 8 munkanapon belül megadni.

 

VII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a használók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa.

 

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelemmel az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

Kaposvár, 2020.01.01.